مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

پیام مدیر عامل

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت (مقایسات بین آزمایشگاهی) در انواع زمینه های آزمون های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، سیستم مدیریت خود را طبق الزامات استاندارد بین المللی ISO /IEC 17043 مستند می کند و فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام می‌دهد که الزامات این استاندارد، خواسته های مشتریان و سازمانها و مراجعی که این مرکز را به رسمیت می شناسند، برآورده شود.
مدیریت مرکز، طبق اصول حرفه ای اعلام می دارد که مدیریت و کارکنان مرکز از هرگونه فشار د

گسترده ترین مجری رسمی برگزاری آزمون مهارت در کشور